Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik

En bild

Gymnastikförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik syftar till att vägleda föreningar, ledare och enskilda medlemmar i föreningar då utvecklingsmodell, uppförandekod och barnkonventionen ska omsättas i praktisk idrottslig verksamhet. Avsikten är att de ska fungera både som ett stöd och som en anvisning som ska följas. De ska ge vägledning i olika frågor, men framför allt öppna upp för ett levande samtal kring hur föreningens verksamhet ska utformas.

De nya anvisningarna är beslutade och har uppdaterats den 31 mars 2023. Det som har uppdaterats är skrivningarna om tävling i anvisning 2, punkten 6 samt skrivningar om gruppindelning och selektering i anvisning 3 (sidorna 8-10).

Anvisningarna gäller framåt, men eftersom att förändringsarbete tar tid behöver vi vara tydliga med att vi idag inte lever upp till alla delar av dess innehåll. Våra tränings- och tävlingskommittéer arbetar aktivt med flera frågor kopplade till anvisningarna. Våra medlemsföreningar gör det också inom ramen för sin vardagliga verksamhet.

Målet att anvisningarna ska vara fullt ut implementerade är därför långsiktigt och varierar inom de olika områdena, inom de olika disciplinerna och utefter olika förutsättningar. Men gemensamt för alla våra verksamheter är att arbetet ska påbörjas omgående i någon form.

All idrott för utövare upp till och med 18 år, elitinriktad eller ej, ska präglas av långsiktighet och bedrivas i linje med Gymnastikförbundets anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik. Barn och ungdomar bör ges stora möjligheter att själva påverka sitt idrottsdeltagande och därmed sin idrottsliga utveckling.

Gymnastikförbundets anvisningar för barn- och ungdomsgymnastiken har tagits fram för att tydliggöra hur vi bedriver verksamheten inom barn- (7-12 år) och ungdomsgymnastiken (13-18 år) i enlighet med barnkonventionen och andra styrande dokument.

Anvisningen är uppdelad i tre separata anvisningar

  1. Anvisning för hur vi bedriver träning
  2. Anvisning för hur vi genomför tävling
  3. Anvisning för nivågruppering, selektering/toppning och urval

Samt ett fjärde avsnitt som beskriver vad som sker om vi inte följer anvisningen.

Svårt att applicera anvisningarna i olika situationer?

Ta del av vårt kompletterande stödmaterial i form av frågor och svar.

Riksidrottsförbundet har också tagit fram en Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa.

Om du som föreningsrepresentant har frågor kring hur din förening kan resonera och aktivt arbeta för att efterleva anvisningarna på sikt kan du ta direkt kontakt med din gymnastikregion och/ eller din kontakt på ditt närmaste RF SISU - Distrikt för mer vägledning.