Svensk Gymnastik vill

2012 satte vi upp riktningen Svensk Gymnastik – Rörelse hela livet, vilken beskriver de många ansikten som vi tillsammans representerar. Inom vår utvecklingsmodell ryms allt från den grundläggande barngymnastiken till seniorernas rörelseglädje. Däremellan finns en mångfald av olika uttryck inom gymnastiken, som kan handla om tävling, träning eller uppvisning.

Oavsett form, har vi samlat oss kring hur vi anser att Svensk Gymnastik ska bedrivas. Det finns beskrivet i utvecklingsmodellens nyckelfaktorer. I grunden handlar det om att finna glädje i det vi gör, att alla inte vill göra lika och att ha respekt för varandra. Vår värdegrund med tillhörande uppförandekod är en bas för all vår verksamhet.

Grunden i det vi gör, och gymnastikens attraktions- och utvecklingskraft, finns i föreningarna. Oavsett om de är nya eller har funnits med i några eller många år. Gymnastikförbundet är en katalysator i utvecklingsarbetet och ser till att Svensk Gymnastik har rätt förutsättningar för att bedriva verksamheten och nå målen.

Tillsammans värnar vi om det unika inom Svensk Gymnastik. För det vi gör tillsammans är unikt. Många vänder sig till oss när det gäller den grundmotoriska träningen och ser med fascination på det som vi ser som naturligt. Svensk Gymnastik har aldrig varit mer attraktiv än nu. Känn er stolta för vad vi tillsammans representerar och presterar.

Förbundsstyrelsen

Läs Svensk Gymnastik Vill

Svensk Gymnastik Vill för utskrift Pdf, 2 MB.

Engelsk version av Svensk Gymnastik Vill

Utvecklingsmodell för Svensk Gymnastik – rörelse hela livet
Svensk Gymnastik är en rörelse i ständig rörelse. Vi har därför satt upp utmanande mål och vill välkomna ännu fler till vår breda verksamhet. Vi utvecklas hela tiden och strävar efter att bli ännu bättre.

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell lägger grunden för detta. Modellens pusselbitar beskriver nivåer där olika föreningar och individer kan välja "sin" form av Svensk Gymnastik. Hela livet! Modellen bygger på stadier. De fyra första har en grund av social och fysisk kompetens. Två stadier handlar om träning och/eller tävling med livslång aktivitet och rörelse som mål. Två siktar på maximal prestation. Inom Svensk Gymnastik skall individer kunna röra sig mellan olika stadier, i egen takt och ambitionsnivå.

Modellens nyckelfaktorer

 • Utgå från barnrättsperspektivet
 • Vårda och utveckla ett brett utbud av gymnastik i olika former
 • Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare
 • Uppmuntra utövarnas inre drivkraft
 • Ta hänsyn till individuell utveckling
 • Träna smart
 • Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen
 • Bestå av välmående föreningar
 • Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer
 • Ständigt utvecklas

Utvecklingsmodell för svensk gymnastik – de åtta stadierna

Aktiv start

Träningen

I Aktiv start är träningen varierad, med enkla och lekfulla aktiviteter där det viktigaste är att ha kul, att utövarna får utlopp för rörelseglädje och fantasi och känner delaktighet. Övningar och rörelser är anpassade efter barnets individuella utveckling.

Stort ges utrymme för utveckling av de grund-motoriska färdigheterna. Därför tränas gymnastikens 12 grundformer: krypa, gå, klättra, rulla, balansera, hoppa, springa, stödja, kasta, fånga, åla och hänga. För att uppnå en allsidig träning tränas alla grundformer.

Ledaren

För ledaren är det viktigt att sätta barnet i centrum och att ge beröm ofta. Ledaren ser barnens olika behov och uppmuntrar till utveckling.

Utövarna får utvecklas i sin egen takt, aktiviteterna är enkla och barnanpassade där samverkan mellan barnen uppmuntras.

Individuella olikheter uppmuntras. Ledarens förklaringar hålls på en tydlig och enkel nivå.

Tävling

I Aktiv start-stadiet förekommer inte tävlingar.

Att tänka på

 • Träningarna bör ske nära hemmet
 • Anpassade redskap i träningen används med fördel
 • Tävlingslik träning ska undvikas
 • Daglig lekfull fysisk aktivitet uppmuntras

Lekande gymnastik

Lekande gymnastik är fortfarande ett prova-på-stadium där utövarna uppmuntras att prova många olika idrotter däribland gymnastik. Även deltagande i flera olika former av gymnastik uppmuntras.

Träningen

Utövarna ska i första hand ges tillfälle att ha kul i sitt idrottande och fortsätta utveckla de grundläggande motoriska färdigheterna. Träningen bygger fortsatt på lekfullhet, litet fokus ligger på att prestera.

Inlärning av gymnastikspecifika färdigheter – grundövningar – påbörjas i denna fas. Träning i form av olika roliga aktiviteter och gymnastiklekar är viktig.

Grundläggande och allsidig styrketräning introduceras

Ledaren

Ledaren lägger upp träningen utifrån att deltagande och att ha kul är viktigare än att prestera.

Ledaren håller instruktioner och förklaringar på en tydlig och enkel nivå. Positiv förstärkning är viktigt, att utveckla barnens självkänsla och självförtroende likaså.

Ledaren upprättar tydliga regler och rutiner kring träningarna.

Tävling

Tävlingar arrangeras i första hand i samband med träningspassen, och främst i form av lekar.

Lärande gymnastik

Lärande gymnastik är en fas då utövarna lär sig att träna. Vissa vill satsa lite mer på sin gymnastik ska ges möjlighet till detta. Andra vill träna enbart för att ha kul och träffa kompisar.

Träningen

Tydligare inriktning mot inlärning och utveckling av gymnastikspecifika liksom generella idrottsliga färdigheter.

Ledaren

Fortsatt viktigt att ledaren förser utövarna med spännande och individuella utmaningar. Individuella prestationsmål är viktigare än resultatmål.

Tävling

Att tävla är inte i fokus, tävlingar förekommer men då med för stadiet utformade tävlingsformer och -regler.

Att tänka på

Det allsidiga idrottandet fortsätter; utövande av flera olika - minst ytterligare en eller två - andra idrotter eller gymnastikaktiviteter uppmuntras.

Träna på att träna

I detta stadium kommer vissa att ha fastnat för gymnastiken och väljer att specialisera sig i en eller flera discipliner.

Träningen

Fokus ligger på inlärning och utveckling av mer komplexa övningar; att ha kul är fortfarande viktigt. Träningen som bedrivs i organiserad form tar större utrymme än i tidigare stadier.

Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen.

Ledaren

Ledaren behöver även säkerställa kunskaper utöver teknisk kunnande inom organisation och skadeprevention mm.

Tävling

Tävlingsgymnaster tävlar på i första hand lokal och regional nivå, men även på rikstävlingar. Resultaten står inte i centrum.

Att tänka på

Deltagande i andra idrotter ska vara möjligt om utövaren så vill.

Träna för att tävla

Gymnaster i detta stadium har bestämt sig för att satsa på tävlingsgymnastiken och fokus ligger på att nå elitnivå i sin disciplin.

Träningen

Vid det här laget behärskar gymnasterna alla grundövningar, träningen inriktas på inlärning av mer avancerade övningar och sekvenser och perfektion av utförandet.

Anpassning av övningsval och träningsupplägg och att utrymme lämnas för återhämtning är väsentligt, allt för att minimera skaderiskerna.

Ledaren

I detta stadium är tränarnas kompetens central, inte minst på grund av det faktum att det är i detta stadium som de flesta gymnasterna går igenom puberteten. Att ledaren tar fram individuellt anpassade träningsupplägg är därför oerhört viktigt.

Ledarna som finns nära gymnasten ska vara extra uppmärksamma på överträningssymtom.

Tävling

Tävlingsmomentet, framför allt att tävla och prestera under olika förhållanden, är centralt. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Tävlingar på inter-nationell nivå förekommer. Det är fortsatt viktigt att prestationsmålen tillmäts större betydelse än resultat-målen.

Att tänka på

På grund av ökad träningsmängd och -komplexitet är en väl fungerande och anpassad stödapparat nödvändig. Stödområden som måste finnas på plats är medicinsk support, nutrition och idrottspsykologiskt stöd.

Gymnastens förståelse bland annat inom områden såsom träningslära, återhämtning och nutrition är central.

Träna för att vinna

Gymnasterna i detta stadium är mycket målinriktade och nu handlar det om att maximera gymnastens individuella prestationsförmåga i enlighet med de mål de satt upp ihop med ledare på föreningsnivå och (i förekommande fall) landslagsledning.

Träningen

Träningen bestå till stor del i att ytterligare förhöja svårighetsgraden och perfektion av utförandet liksom andra kvaliteter såsom exempelvis taktik.

Ledaren

Utövarnas självständighet ökar ytterligare varför tränarrollen ändras, samarbete beträffande bland annat målsättning och tränings- och tävlingsplanering är centralt.

Tävling

Tävlingsmomentet och prestera väl är centralt. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Deltagande i internationella mästerskap såsom NM, EM, VM och OS.

Att tänka på

En del av gymnasterna befinner sig fortfarande i puberteten varför den vaksamhet som beskrivs i “Träna för att tävla”-stadiet fortfarande är viktig.

Tränarrollen är väldigt komplex vilket gör att fler ledare med annat ansvar än det gymnastikspecifik, knyts till verksamheten.

Fortsatt viktigt med en väl fungerande stödapparat och utbildning av idrottaren.

Träna och Tävla

För gymnaster som vill tävla, men inte på yttersta prestationsnivån (svenska mästerskap och inter-nationell nivå), finns ett brett utbud av verksamhet som inryms i stadiet Tävling.

Ett av huvudsyftena med verksamheten i Tävling är att attrahera och behålla den stora mängd barn, ungdomar och vuxna som vill börja respektive fortsätta tävla i gymnastik, men som inte vill eller har möjlighet att delta i yttersta prestationsnivå.

Här välkomnas gymnaster i en stor mängd olika - redan etablerade och nya - discipliner och verksamheter och med alternativa tävlingsformer. I Tävling används anpassade tävlingsstrukturer och -regler för respektive målgrupper. Tävlingsgymnastik för fler!

Träna för aktivt liv

I Aktivt liv finns gymnastikens breda och varierade utbud av träning som inte är direkt tävlingsinriktad. Här återfinns bland annat olika former av gruppträning för ungdomar, vuxna och äldre, redskapsgymnastik, parkour, GympaKidz, uppvisnings- och showgymnastik, fitness, deltagande i nationella och internationella festivaler och tävlingar såsom EUROGYM och Gymnaestradan, men även andra former av gymnastik.

Träningen

Aktivt liv erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla där den egna kroppens rörelser står i centrum.

Stadiet välkomnar utövare i alla åldrar, oberoende av vilken nivå utövarna vill träna och oavsett vilken träningsbakgrund de har.

Inträdandet i stadiet Aktivt liv inledas redan under barn- och ungdomsåldern, men framför allt ska det finnas förutsättningar för att utövaren under hela sin aktiva karriär inom gymnastiken ska kunna röra sig fritt mellan olika verksamheter och olika stadier.

Ledaren

Ledarkompetens, träningsmängder, fokusområden, och så vidare är helt avhängigt verksamhet samt utövarens ålder, förmågor och ambitioner.